Contact Information

Ahmedabad
Clinic Address
403,Sankalp Square - 2
Opp. Jalaram Mandir, Paldi
Ahmedabad 380006
91 079 26578025 (Landline)

For more information
Nandalal T. Shah
L-43, Swatantrya Senani Nagar,
Nava Vadaj, Ahmedabad - 380 013
Ph. +91 (79) 27621733
Mob: +91 98252 36926
E Mail: nandlaltshah@yahoo.com

Mukesh Mashruvala
M: +91 98255 28963

Dr. Jyoti Mankad
M.B.B.S. Yoga Therapist
Ph. +91 (79) 2644 8267
Mob: +91 98793 66667

Mumbai
Bipin Parekh
Ph.: +91 (22) 2893 5158
Mob: +91 98332 05550

R. N. Shah:
Ph.: +91 (22) 2628 9547
Mob: +91 98213 57940

Dr. Aniruddha Doshi:
Ph.: +91 (22) 2511 4760
Mob: +91 93222 55998

Rajkot

Prof. V. U. Raichura
Ph.: +91 (281) 2451215
Mob: +91 98257 32699

Prof. D. P. Patel
Ph.: +91 0281) 2573451
Mob: +91 94268 16494

Vadodara
Jagdish Parikh
Mob: +91 93277 10303

Navasari
Kumarbhai Shah
Mob: +91 98241 12917

USA
Janak Dave
+1 402 292 3790

E Mail: rameshkapadia34@gmail.com

Submit your Information